Χρονολόγιο  
 
         
       
   
 
 

Χ202

Bronze counterpoises of menit necklaces.

They hung from multiple rows of beads.
New Kingdom, 18th Dynasty.

The menit was a piece of jewelry made of many series of beads and a counterpoise, which hung from a woman’s back. At the same time it was also a ritual musical instrument, which the female cantors and women of high society shook.

The menit was dedicated to the goddess Hathor as a divine piece of jewelry. Its sound, like the sound of the sistrum, recalled the sound of the rustling of papyrus in the marshes at the passing of Hathor in the form of a cow.

 
 
 
 
 
     
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2014
Ελ