ΑΔΑ: ΒΕΑΥΓ-ΘΕΛ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΤο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που εδρεύει στο Δήμο Αθηνών του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β). (Βλέπε τα PDF αρχεία στον πίνακα που ακολουθεί)


 
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 17 Απριλίου 2013 - 26 Απριλίου2013

Έναρξη αιτήσεων: 17 Απριλίου 2013

Ώρες υποβολής αιτήσεων: 09:00 π.μ.-13:00 μ.μ. (τις εργάσιμες ημέρες)

Πληροφορίες: Ξ. Σαλούστρου

Tηλ. Επικοινωνίας: 213 214 4800


Fax: 210 8213 573

Ηλεκτρονική δ/νση: www.namuseum.gr

Email: eam@culture.gr

............................................................................................................................................................................

   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2015
El