ΑΔΑ: 7ΑΙ9465ΦΘ3-5Ι1
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δώδεκα (112) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που εδρεύει στο Δήμο Αθηνών του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κατεβάστε τα
PDF αρχεία στον πίνακα που ακολουθεί...

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 27 Φεβρουαρίου 2015 - 09 Μαρτίου 2015

Έναρξη αιτήσεων: 27 Φεβρουαρίου 2015

Ώρες υποβολής αιτήσεων: 09:00 π.μ.-13:00 μ.μ. (τις εργάσιμες ημέρες)

Πληροφορίες: Άννα Στέφα

Tηλ. Επικοινωνίας: 213 214 4890


Fax: 210 8213 573

Ηλεκτρονική δ/νση: www.namuseum.gr

Email: eam@culture.gr, logistirio.eam@culture.gr

............................................................................................................................................................................

   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2016
Ελ