ΑΔΑ: 7Τ524653Π4-Χ9Ζ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα εννέα (139) ατόμων προκειμένου να λειτουργήσει κατά τη θερινή περίοδο με διευρυμένο ωράριο το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που εδρεύει στο Δήμο Αθηνών του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κατεβάστε τα
PDF αρχεία στον πίνακα που ακολουθεί...

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 7 Μαρτίου 2016 - 16 Μαρτίου 2016

Έναρξη αιτήσεων: Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016

Ώρες υποβολής αιτήσεων: 09:30 π.μ.-13:30 μ.μ. (τις εργάσιμες ημέρες)

Πληροφορίες: Ξανθίππη Μαλαμήτση

Tηλ. Επικοινωνίας: 213 214 4890


Fax: 210 8213 573

Ηλεκτρονική δ/νση: www.namuseum.gr

Email: eam@culture.gr, logistirio.eam@culture.gr

............................................................................................................................................................................

   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2016