ΑΔΑ: Ω07Β4653Π4-4Δ2
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι εννέα (129) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που εδρεύει στο Δήμο Αθηνών του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κατεβάστε τα
PDF αρχεία στον πίνακα που ακολουθεί...

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 18 Μαρτίου 2017 - 27 Μαρτίου 2017

Ώρες υποβολής αιτήσεων: 09:00 π.μ.-13:00 (τις εργάσιμες ημέρες)

Πληροφορίες: Άννα Στέφα

Tηλ. Επικοινωνίας: 213 214 4820


Fax: 210 8213 573

Ηλεκτρονική δ/νση: www.namuseum.gr

Email: astefa@culture.gr

............................................................................................................................................................................

   
     
                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 
  © ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, 2008-2017