30

ΝΟΕ 2022

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Απόφαση Έγκρισης & Κατακύρωσης Πρακτικού Αρ. 1 Ε.Π.Π.Ε. (Τροπ. Σύμβασης) Υποέργο 1


Απόφαση έγκρισης και κατακύρωσης του Πρακτικού Αρ. 1 /21-11-2022 της
συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 002/ΕΣΠΑ/2022
Σύμβασης «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών αποθήκευσης – συντήρησης» που αφορά
στο Υποέργο 1 με τίτλο: «Προληπτική Συντήρηση και Τεκμηρίωση του Φωτογραφικού
Αρχείου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου», της Πράξης «Εκσυγχρονισμός και
Ανάδειξη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής – Επικοινωνίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5076583 που έχει ενταχθεί στο ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Κατεβάστε τα pdf εδώ:

Απόφαση Έγκρισης _Κατακύρωσης Πρακτικού Αρ. 1 Ε.Π.Π.Ε. (Τροπ. Σύμβασης)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΤΡΟΠΟΠ_ ΣΥΜΒ_ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΣΠΑ.pdf (1)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΤΡΟΠΟΠ_ ΣΥΜΒ_ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ Τελ_signed

Εγγραφή στο newsletter