Δήλωση προσβασιμότητας


Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δεσμεύεται να καθιστά τον ιστότοπο https://www.namuseum.gr προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), Κεφάλαιο Η’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)», που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο https://www.namuseum.gr.

 

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο ιστότοπος https://www.namuseum.gr συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τις οδηγίες για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο Ιστού (WCAG 2.1 ΑΑ). Εμφανίζει ορισμένες αποκλίσεις που επικεντρώνονται στις κατευθυντήριες γραμμές 1.1 και 2.4, σχετικά με την παροχή εναλλακτικών λύσεων κειμένου ως προς το μη κειμενικό περιεχόμενο.

 

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 08-05-2023.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστότοπου ως προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από τον οργανισμό του δημόσιου τομέα και με τη χρήση του εργαλείου εκτίμησης προσβασιμότητας axe DevTools®.

 

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Αρμόδια Υπηρεσία για θέματα προσβασιμότητας είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο εδρεύει επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 44, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα, με τηλέφωνα επικοινωνίας +30 213 214 4800, +30 213 214 4856 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας eam@culture.gr.

 

Διαδικασία εκτέλεσης

Η αρμόδια διεύθυνση του Εθνικό Αρχαιολογικού Μουσείου απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποταθεί στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).

Γίνεται συνεχής προσπάθεια από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για βελτίωση και αποκατάσταση προβλημάτων προσβασιμότητας, με τακτικές σαρώσεις του ιστότοπου https://www.namuseum.gr με τον σαρωτή προσβασιμότητας του axe DevTools®.

Ωστόσο, παρά την επιθυμία μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο του https://www.namuseum.gr πλήρως προσβάσιμο, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.

Εγγραφή στο newsletter