Τμήματα


Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συγκροτείται από επτά (7) Τμήματα:

1. Τμήμα Συλλογής Έργων Γλυπτικής.

2. Τμήμα Συλλογών Αγγείων, Έργων Μεταλλοτεχνίας και Μικροτεχνίας.

3. Τμήμα Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων.

4. Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας.

5. Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.

6. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας.

7. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

 

Τμήμα Γλυπτικής

Είναι αρμόδιο για:

α) την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων γλυπτικής από λίθο.

β) Τη χορήγηση άδειας μελέτης αρχαίων αντικειμένων, τη χορήγηση άδειας εξαγωγής μη προστατευομένων από τη νομοθεσία αντικειμένων.

γ) Τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και οργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων (περιοδικών ή μονίμων) σε συνεργασία με το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης, καθώς και το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας.

 

Τμήμα Συλλογών Αγγείων, Έργων Μεταλλοτεχνίας και Μικροτεχνίας

Είναι αρμόδιο για:

α) την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των αγγείων, ειδωλίων, κοσμημάτων, σφραγιδολίθων, ελεφάντινων αντικειμένων ιστορικής περιόδου, γυάλινων σκευών.

β) την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των έργων μεταλλοτεχνίας του Μουσείου από χαλκό, άργυρο, χρυσό, σίδηρο και μόλυβδο καθώς και μεγάλης πλαστικής από μέταλλο.

γ) Τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και οργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων (περιοδικών ή μονίμων) σε συνεργασία με το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης, καθώς και το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας.

δ) Τη χορήγηση άδειας μελέτης αρχαίων αντικειμένων και τη χορήγηση άδειας εξαγωγής μη προστατευομένων από τη νομοθεσία αντικειμένων.

Το Τμήμα Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων

Είναι αρμόδιο για:

α) Την έρευνα, μελέτη, καταγραφή, προστασία, διάσωση, ανάδειξη, δημοσίευση, φωτογραφική τεκμηρίωση και προβολή των Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών αρχαιοτήτων ανεξαρτήτως υλικού.

β) Τη χορήγηση άδειας μελέτης αρχαίων αντικειμένων και τη χορήγηση άδειας εξαγωγής μη προστατευομένων από τη νομοθεσία αντικειμένων

γ) Τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και οργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων (περιοδικών ή μονίμων) σε συνεργασία με το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης, καθώς και το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας.

 

Το Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας

Είναι αρμόδιο για:

α) Τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την αισθητική παρουσίαση των αντικειμένων του Μουσείου και κάθε φύσης εκθεμάτων. Επίσης την εκπόνηση μελετών συντήρησης και την υποστήριξη μονίμων και περιοδικών εκθέσεων.

β) Τη μέριμνα για την καλή λειτουργία των εργαστηρίων συντήρησης αγγείων, μετάλλων, γλυπτών, εκμαγείων, οργανικών υλών, χαρτιού, αρνητικών φωτογραφιών, καθώς και του Εργαστηρίου Φυσικών, Χημικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας.

γ) Την έρευνα για τις μεθόδους και τα υλικά συντήρησης, τη διάγνωση των μηχανισμών και των αποτελεσμάτων της φθοράς επί των αρχαίων.

δ) Την αρχαιομετρική έρευνα.

ε) την εκπόνηση μελετών συντήρησης και προστασίας αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, την επίβλεψη εφαρμογής τους

στ) την τήρηση αρχείου έργων και μελετών συντήρησης, επιστημονικών εργασιών και εργασιών τεκμηρίωσης.

 

Το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης

Είναι αρμόδιο για:

α) Την εκπόνηση και εφαρμογή μουσειολογικών μελετών και την έκθεση των αρχαίων αντικειμένων. Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών, περιοδικών ή μονίμων, εκθέσεων, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα του Μουσείου και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας.

β) Το σχεδιασμό, την οργάνωση, την παρουσίαση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

γ) την επικοινωνιακή διαχείριση και προβολή των δράσεων του Μουσείου.

 

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας

Είναι αρμόδιο για:

α) Τα τεχνικά έργα και τη συντήρηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και κτιριακών υποδομών του Μουσείου και των εξωτερικών χώρων του, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων

β) Τη διαχείριση και συντήρηση του συνόλου των ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων του Μουσείου, καθώς και ειδικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των Η/Μ εγκαταστάσεων αλλά και των εκθεσιακών αναγκών του Μουσείου.

γ) Την τεχνική υποστήριξη των εκθέσεων του Μουσείου (μονίμων και περιοδικών), καθώς και την εκπόνηση των σχετικών μουσειογραφικών μελετών σε συνεργασία με το Τμήμα Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.

δ) Τη μέριμνα ή και σύνταξη μελετών για την ωρίμανση έργων υπό ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

ε) Τη φροντίδα για την καθαριότητα και ευταξία του Μουσείου.

 

Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Είναι αρμόδιο για:

α) Τη διεκπεραίωση του συνόλου των διοικητικών θεμάτων, ιδίως θεμάτων προσωπικού, της αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων, την τήρηση των στατιστικών δεδομένων, του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων.

β) Την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

γ) Την κίνηση και συντήρηση των κρατικών οχημάτων του.

δ) τη χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου στο Μουσείο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

ε) Τη διενέργεια πάσης φύσεως συμβάσεων, προμηθειών έργων, μελετών, αγαθών και υπηρεσιών στο πεδίο αρμοδιότητάς τους.

Εγγραφή στο newsletter