1. 1. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

  Ωράριο λειτουργίας

  Από 1η Νοεμβρίου έως Απρίλιο 
  Τρίτη : 13:00 – 20:00
  Από Τετάρτη έως Δευτέρα: 08:00 – 17:00

  Από Απρίλιο έως 31 Οκτωβρίου
  Τρίτη: 13:00 – 20:00
  Από Τετάρτη έως Δευτέρα: 08:00 – 20:00

  Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παραμένει κλειστό
  25-26 Δεκεμβρίου, 1 Ιανουαρίου, 25 Μαρτίου, Κυριακή του Πάσχα, 1 Μαΐου.

  Tηλ. επικοινωνίας: 213 214 4800, 213 214 4856


  Γενική είσοδος

  12€ (Aπό 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου)
  6 (Από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου)

  Ενιαίο Εισιτήριο διάρκειας τριών ημερών:
  15
  Ισχύει για: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Επιγραφικό Μουσείο, Νομισματικό Μουσείο και Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.


  Ελεύθερη είσοδο δικαιούνται:

  • τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης.
  •  τα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης.
  •  οι άνω των 25 ετών εκπαιδευόμενοι σε σχολεία της Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης (εσπερινά σχολεία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΕΠΑ.Λ.) και σε επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με την επίδειξη βεβαίωσης φοίτησης, στην οποία θα αναγράφεται η διάρκειά της.
  •  οι συνοδοί εκπαιδευτικοί κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
  • οι συμμετέχοντες στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) και τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και βεβαίωσης δικαιούχου ελεύθερης εισόδου λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α., για την αναγραφόμενη περίοδο συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και έγκυρου εγγράφου, το οποίο πιστοποιεί τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα.
  • οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας της ημεδαπής, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και έγκυρης βεβαίωσης ανεργίας ή πρόσφατης ανανέωσης αυτής.
  • τα άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός αυτών (ο τελευταίος εφόσον οι εν λόγω ανάπηροι έχουν αναπηρία άνω του 80%), ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.) για τους κατοίκους της ημεδαπής ή ανάλογου πιστοποιητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής.
  • οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας -ΚΕ.Π.Α.).
  • οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.).
  •  οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών της ημεδαπής μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, καθώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – ΚΕ.Π.Α.).
  • οι πρόσφυγες, με την επίδειξη Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας ή Ταξιδιωτικού Εγγράφου Σύμβασης της 28ης Ιουλίου 1951 (διαβατήριο αναγνωρισμένου πρόσφυγα) ή Ταξιδιωτικού Εγγράφου Αλλοδαπού (διαβατήριο αναγνωρισμένου δικαιούχου επικουρικής προστασίας) ή Άδειας Διαμονής.
  • οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, με επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας Οπλίτη, σε ισχύ.
  • οι Έλληνες Ολυμπιονίκες, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και κάρτας μέλους του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
  • οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν αιτήματος του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου (Δ/νση/Γραφείο Εθιμοτυπίας), μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
  • οι κάτοχοι κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και της κάρτας μέλους ICOM/ICOMOS, σε ισχύ.
  • τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ.Α., με την επίδειξη της σχετικής κάρτας μέλους, σε ισχύ.
  • οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.
  • οι ειδικοί επιστήμονες στους οποίους χορηγείται άδεια με σκοπό τη φωτογράφιση, τη μελέτη, τη σχεδίαση ή τη δημοσίευση αρχαιοτήτων, με την επίδειξη της σχετικής άδειας.
  • τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, με την επίδειξη κάρτας μέλους, σε ισχύ.
  • οι ξεναγοί της ημεδαπής, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
  • οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη δημοσιογραφικής ταυτότητας, σε ισχύ.
  • οι κάτοχοι Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου, με την επίδειξη αυτού.
  • τα μέλη της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης, με την επίδειξη θεωρημένης κάρτας μέλους.

  Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης, το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., οι κάτωθι:

  • τα εν ενεργεία μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  • τα εν ενεργεία μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου.
  • οι εν ενεργεία Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα.
  • οι συμβασιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου. Η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον συνεχίζεται η επαγγελματική σχέση με το ΥΠ.ΠΟ.Α., το Τ.Α.Π., το Μουσείο Ακρόπολης και το Μουσείο Κανελλοπούλου.
  • οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελλοπούλου.
  • οι υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  • οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής. Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομισθίων καθηγητών, η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα.
  • οι πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, συμπεριλαμβανομένων και των Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σχολών αυτών.
  • οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών και Σχολών και Τμημάτων Πολιτιστικής Διαχείρισης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σχολών αυτών.
  • οι φοιτούντες και απόφοιτοι του Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.
  • οι υπηρετούντες αστυνομικοί στο Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων των Διευθύνσεων Ασφάλειας.

  Μειωμένο αντίτιμο για τα μεμονωμένα εισιτήρια, ύψους 50% περίπου του εκάστοτε  κανονικού αντιτίμου, κατά το διάστημα από 1η Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου, δικαιούνται να καταβάλουν οι κάτωθι:

  • τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας 6 έως 25 ετών των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης.
  • οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης.
  • οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
  • οι συνοδοί εκπαιδευτικοί κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών.

  Κατά το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου το μειωμένο αντίτιμο των μεμονωμένων εισιτηρίων ισχύει για όλους τους επισκέπτες.

  Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες τις εξής ημέρες:

  – 6 Μαρτίου (μνήμη Μελίνας Μερκούρη)
  – 18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)
  – 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)
  – το τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς)
  – 28 Οκτωβρίου
  – κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου

  Η αποχώρηση των επισκεπτών από τις αίθουσες αρχίζει 20΄ενωρίτερα από την ώρα που κλείνει το Μουσείο. Λόγω εκτάκτων εργασιών του Μουσείου ορισμένες από τις αίθουσες ενδέχεται να κλείνουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 2. 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

  Η πρόσβαση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο γίνεται με
  • Μετρό
  • ΗΣΑΠ
  • Λεωφορεία
  • Τρόλλεϊ

  • Πρόσβαση με MΕΤΡΟ και ΗΣΑΠ: Σταθμός Ομόνοια ή Βικτώρια
  • Πρόσβαση με Λεωφορεία: Β5, Α6, Β6, Ε6, Α7, Β7, Ε7, Α8, Β8, Α12, Β12, Γ12, Ε12, 022, 035, 046, 060, 200, 224, 605, 608, 622
  • Πρόσβαση με Τρόλλεϋ: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14

  Το Μουσείο δεν διαθέτει χώρο στάθμευσης για τα ιδιωτικά οχήματα των επισκεπτών.
  Ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης που εξυπηρετούν ιδιωτικά οχήματα υπάρχουν στην οδό Μπουμπουλίνας, στην οδό Ζαϊμη και επι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

 3. 4. ΑΜΕΑ

  Τα ΑΜΕΑ στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

  Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο διαθέτει ξεχωριστή είσοδο για τα ΑΜΕΑ από την πλευρά της οδού Βασ.Ηρακλείου, η πρόσβαση στην οποία γίνεται είτε μέσω ράμπας από την κύρια όψη του Μουσείου είτε απευθείας από το πεζοδρόμιο της Βασ. Ηρακλείου (βλ. κάτοψη μουσείου στον Χάρτη Εσωτερικών Χώρων).

  Επίσης, στο υπόγειο επίπεδο υπάρχει W.C.για ΑΜΕΑ με όλη την κατάλληλη υποδομή. Για την πρόσβαση τόσο στο υπόγειο επίπεδο όσο και στον πρώτο όροφο, υπάρχουν ανελκυστήρες. Επίσης, διατίθεται αναπηρικό καροτσάκι στις πληροφορίες του μουσείου. Σε ό,τι αφορά τα άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης, μπορούν να ζητήσουν τον κατάλογο των 20 εκθεμάτων της Συλλογής Γλυπτών που μπορούν να αγγίξουν στις πληροφορίες του μουσείου.

  Τέλος, υπάρχουν οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και υπηρεσίες για ομάδες ατόμων με ολική ή μερική απώλεια όρασης (απτικές θεματικές περιηγήσεις και εργαστήρια), με κώφωση και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία υλοποιούν αρχαιολόγοι του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, ανάλογα με τη ζήτηση των ενδιαφερομένων είτε και στο πλαίσιο των ειδικών επετείων.

 4. 5. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

  Οι σχολικές επισκέψεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο πραγματοποιούνται από

  Δευτέρα έως Παρασκευή, στο ωράριο λειτουργίας του μουσείου


  Απαραίτητες προϋποθέσεις:

  Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την ημερομηνία προσέλευσής τους τηλεφωνικά στο φυλακτικό προσωπικό
  Το Σεπτέμβριο δηλώνονται οι επισκέψεις που προγραμματίζονται για το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου και το Δεκέμβριο για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.


  Χρήσιμες πληροφορίες :
  1. Υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης των σχολικών ομάδων από ξεναγούς που βρίσκονται στο χώρο του μουσείου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας,
  2. Δεν διατίθεται χώρος parking για τα λεωφορεία,
  3. Οι μαθητές καλούνται να έχουν μαζί τους μία μικρή τσάντα, την οποία θα αφήσουν στην ιματιοθήκη του μουσείου κατά την προσέλευσή τους.

   

 5. 6. ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

  Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ως δημόσιος φορέας πολιτισμού, ανοιχτό και φιλόξενο μέσα από τις πολυποίκιλες δράσεις του προσπαθεί, εκτός των άλλων, να δώσει βήμα έκφρασης και διαλόγου σε καλλιτέχνες και εικαστικές ομάδες της Ελλάδος και του εξωτερικού. Στο καφέ του φιλοξενεί έργα καλλιτεχνών προσφέροντας εικαστικά ερεθίσματα στο κοινό, ενώ παράλληλα στο ανανεωμένο με 700 νέα είδη φυτών κήπο-αίθριο πραγματοποιούνται μουσικές εκδηλώσεις ενταγμένες στις θεσμοθετημένες δράσεις του ΥΠΠΟΑ (Ημέρα Μουσείων, Πανσέληνος του Αυγούστου κ.α).

  Η είσοδος στο καφέ είναι ελεύθερη χωρίς την προμήθεια εισιτηρίου.

 6. 7. ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ

  Η λειτουργία του πωλητηρίου και η πλήρης επίβλεψη του ανήκει στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στo τηλέφωνo 210 3722629 (τηλέφωνο επικοινωνίας και παραπόνων) και στο email: cultural-goodes@tap.gr.

   

  Η είσοδος στο πωλητήριο είναι ελεύθερη χωρίς την προμήθεια εισιτηρίου.

   

  Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 44, Αθήνα 106 82
  Τηλ. επικοινωνίας: 213 2144862
  Fax: 210 3722620
  emailethniko-mouseio@tap.gr


  Ώρες λειτουργίας
  Δευτέρα, Τετάρτη-Κυριακή:
   08:00 – 20:00
  Τρίτη:
  12:30 – 20:00

Εγγραφή στο newsletter