22

ΑΥΓ 2022

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Απόφαση έγκρισης τευχών Διακηρ. _ Διενέργιας διαγωνισμού ΥΕ 1 ΕΑΜ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.)


Απόφαση έγκρισης Τευχών Διακήρυξης και Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού (υπ’ αρ. 2/22) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για το Υποέργο 1 “Προληπτική Συντήρηση και
Τεκμηρίωση Φωτογραφικού Αρχείου” της ενταγμένης πράξης στο ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2021” στο πλαίσιο της Πράξης “Εκσυγχρονισμός και
Ανάδειξη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής
– Επικοινωνίας” με Κωδικό ΟΠΣ 5076583 που έχει ενταχθεί στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με βάση την Απόφαση Ένταξης Πράξης με
αρ. πρωτ. 2930/671 /Α3/8/05/2021 (ΑΔΑ:ΨΤ5Μ46ΜΤΛΡ-3Μ5) της ΕΥΔΕΠ ΕΠΑνΕΚ.

Κατεβάστε το pdf εδώ:

Απόφαση έγκρισης τευχών Διακηρ. _ Διενέργιας διαγωνισμού ΥΕ 1 ΕΑΜ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.)

 

Εγγραφή στο newsletter