09

ΟΚΤ 2019

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετά την απελευθέρωση: ανασυνθέτοντας την ιστορία της απόκρυψης μέσα από τα αρχεία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου


Loading....
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 1940-1941. Απόκρυψη μαρμάρινων γλυπτών σε λάκκο σε αίθουσα του Μουσείου
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρχές δεκαετίας 1950. Όψη της πρώτης έκθεσης αρχαιοτήτων μετά την απελευθέρωση από τα κατοχικά στρατεύματα (αίθουσα αρχαϊκών εκθεμάτων)

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συμμετέχει στις επετειακές εκδηλώσεις «12 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα ελεύθερη», που συνδιοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος Αθηναίων, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η ΕΡΤ. Πρόκειται για ένα σύνολο δράσεων που στοχεύουν στην ανάδειξη της επετείου της απελευθέρωσης της πρωτεύουσας από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής τον Οκτώβριο του 1944 ως μιας πάνδημης γιορτής της πόλης, στην αποτύπωση των δεινών που υπέστη η χώρα κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής ειδικότερα, αλλά κυρίως στην ανάδειξη του αγώνα του ελληνικού λαού ενάντια στον φασισμό/ναζισμό, την προσήλωσή του στην ιδέα της ελευθερίας και την ανάπτυξη του αντιστασιακού κινήματος.

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Οκτωβρίου, αρχαιολόγοι, επιμελητές των συλλογών και του φωτογραφικού αρχείου του Μουσείου, θα μοιραστούν με το κοινό τους τρόπους με τους οποίους ανασυντέθηκε μετά την απελευθέρωση η ιστορία της απόκρυψης των αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με βάση το αρχειακό υλικό του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και τις πολύτιμες μαρτυρίες όσων συμμετείχαν σε αυτή. Η περιήγηση περιλαμβάνει σταθμούς στους χώρους που έγινε η απόκρυψη των αρχαιοτήτων από τον Νοέμβριο του 1940 έως τον Απρίλιο του 1941, με φόντο φωτογραφίες-ντοκουμέντα από τους εκθεσιακούς χώρους πριν τον πόλεμο και κατά τη διάρκεια της κατάχωσης, δίπλα στις αρχαιότητες που εικονίζονται.

 

Ώρα έναρξης: 12.00  και επανάληψη ανά 40 λεπτά.

Έναρξη τελευταίας περιήγησης: 13.30

Για την παρακολούθηση κάθε περιήγησης είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στα τηλέφωνα: 2132144800, 2132144856, 2132144889. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για 30 άτομα ανά περιήγηση. Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν.

Practice Test I also found some embarrassing http://www.examitpass.com/ places Hearing the heart, Xi Sas heart was raised again. When a girl cisco exam 500-325 appeared in front of herself with a big bear, Xi Sa had the illusion of facing an oversized undead sugar. At present, only tenyearold rabbit ear servant Louise is generally not cisco exam blueprint optimistic But Exams Download the end result is unexpected, and it is reasonable. Why would capitulo 7 cisco examen resuelto this wine and meat friend come to find himself? , the plague tree essence that opened the candy store in the teaching building that year, pass security plus exam gave himself a lot of nose to cultivate the plague. The remaining single mirror is an advanced telescope that is mainly used to monitor Nicole. You have been with me for a year, I am familiar with you pass bar exam and trust you But Byron is different. Your method is really weak! Now, let you see how the Vce Dumps genius comet Camilla created the undead! Excited to take out one The fat cisco a+ final exam answers hamster, Camilas cisco exam vce face showed the same perverted smile as Xi Sa then the claws fell and cut the hamsters throat. The virus! They have eaten so many zombie fish, but there exam questions pdf is nothing at all! Camilla pointed at Dumps a group of sharks who took the initiative to prey on the Practice zombie fish I have weakened the power of the virus. Believe it or not, I will kill your companion first! The horned horse pulled out the knife behind it, and pointed to Camilla, the milk of the same hob meat, threatening the milk. So, Iv contestant, what is your maids declaration? Hearing the hosts question, Eve suddenly opened his fingers and a magic broom flew into her hands. Although the energy in the cisco exam center in kenya body is not strong, it gives people cisco exam 642 an extremely dangerous feeling. Inside the ring, numerous complex patterns are regularly intertwined to form a giant wheel that slowly rotates around her. Regardless of the tearing pain in the whole body, Xi Sa sat up and feared What is this? Are you going to kill me? In the CISA Cisco small bowl, it is a cactus mud covered with grit. Do you know what the highest mountain in the world is? Truman did not answer, but continued to ask questions. You cisco exam dumps 2019 are enough, give me a shut up! You are the first time smuggling was caught by me? Believe it or not, I in 60 days am really moving next time? You are a snot it is a shame of your pass cpa exam without work experience family! The girl Braindump looked angry Roaring Hey I just talk about it, High quality Certification dont take it seriously. The batwing behind Dorothy is attached to the clothes and becomes cisco exam beta a pair of winglike patterns Its so bitter! Dorothy squinted. Xi Sa became sleepy, likes to huddle, exampro baltimore entangle himself with a quilt, and hate the sun more. The whirlpool is only responsible for swallowing things from the moment it appears When it is turning, it only swallows it. In cisco exam free the days to come, the magical virus with good cisco exam fee in india cost and low cost Computer Exam has become a popular colonial weapon against various backward races after the second transformation I heard pass rates of cpa exam that there is a gold mine under your land. After seeing the stalemate between the two sides, they did not choose to help the shadow, but went straight to the position where the penguin was. The socalled silver hot gun cisco r&s final exam answers is Elsas tried and tested Dumps with PDF and VCE ruinless and straightforward. The arm that was held in the arms by Nicole suddenly changed, and a sharp wooden thorn cisco 3 exam 5 suddenly shot pass sbb exam without course out, instantly running through her body, exposed to the air with muddy scarlet blood. Rex smashed iphone esim four wives and worked 700-501 Question and Answer hard for more than a decade The more you cant get it, the more you practice exam want to get it. With some kind of cheerful mood, Xi Sa walked toward the laboratory. The C_TSCM52_66 responsible person sank his face pass exam book and said with dissatisfaction, You have no achievements, and you should not make such things fooling people. then picked it up Constantly transforming between ghosts and entities. The outstanding achievements and the unique zombie Brians Dumps style that cant be seen directly make PDF them become the existence of countless students who are afraid to look up. Make up the magic! Quickly make up the devil! I am going to die The halfdead bandaged cat said with a weak voice. If Marcus becomes a evil god, the shackles of pass sbb exam without course the disaster can affect a considerable extent and cause immeasurable losses. After cisco exam online three days of getting along, Xi Sa and Xia were very familiar. As for the real situation, the days of watching Gods prison are too monotonous and boring, so the surface of the island was rebuilt to create a comfortable working environment exam prep questions chapter 1 for cisco exam voucher discount the 70-410 Cisco staff. Then she jumped high and threw herself into the arms of Xi Sa, cisco icnd2 exam topics then burst into tears Hey, I thought I would never see you again! Why should I stay alone? I am so scared, I am afraid to see you. Other racial creatures do not have this bonus and are only available for exclusive pets.

Εγγραφή στο newsletter