30

ΝΟΕ 2016

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου


Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείού, που εδρεύει στο Δήμο Αθηνών του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κατεβάστε τα PDF αρχεία στον πίνακα που ακολουθεί… Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 30 Νοεμβρίου 2016 – 9 Δεκεμβρίου 2016

Έναρξη αιτήσεων: Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

Ώρες υποβολής αιτήσεων: 09:30 π.μ.-13:30 μ.μ. (τις εργάσιμες ημέρες)

Πληροφορίες: Άννα Στέφα

Tηλ. Επικοινωνίας: 213 214 4820

Fax: 210 8213 573

Ηλεκτρονική δ/νση: www.namuseum.gr

Email: eam@culture.gr

Εγγραφή στο newsletter