30

ΝΟΕ 2021

ΤΡΙΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2021

για την πρόσληψη προσωπικού
με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-
1-2021), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων
εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 4554/2018, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16.3.2018).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει. (ΦΕΚ 167 Α΄).
5. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/τ.Α΄/23-
02-2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των
προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4701/2020 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄/30-6-
2020, ημερομηνία Κυκλοφορίας στις 1-7-2020 και επανακυκλοφορίας στις 2-7-2020)
«Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα
και άλλες διατάξεις».
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του
νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
9. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού».
10. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/22-01-2018) «Νέος Οργανισμός του Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-07-2019) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Το Π.Δ. 2/2021 (ΦΕΚ 2/Α/2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
13. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΜΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/02-02-
2018 (ΑΔΑ:974Ν4653Π4-2ΜΛ) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού».
14. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/126621/460/10-3-2020 (ΦΕΚ 793/Β΄/12-3-2020)
Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα: «Μεταβίβαση
αρμοδιότητας τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε έγγραφα που δεν συνιστούν
εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις» όπως ισχύει.
15. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 (ΦΕΚ 912/Β΄/17-03-2020)
Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα: «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων προς στους
Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής
Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού».
16. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΔΗΔ/ ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/ 138665/11489/ 11278/4137/
16.3.2020 (ΑΔΑ:Ψ0114653Π4-ΙΧΕ) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού περί διορισμού Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
17. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΚΠ/713567/71932/47586/28520/2612/
16-12-2020(ΑΔΑ: ΩΧ9Ψ4653Π4-4ΔΣ) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021».
18. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/390860/16-8-2021 (ΑΔΑ:6ΔΗΗ4653Π4-ΙΔ0) (ορθή
επανάληψη στις 20-8-2021)Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με
θέμα: «Ενιαία Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
(Σ.Ο.Χ.), μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας».
19. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/402566/25-8-2021 (ΑΔΑ:6ΒΥΖ4653Π4-ΗΣΚ) Απόφαση της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα: «Συγκρότηση ομάδας εργασίας με
αντικείμενο την διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν την ενιαία
πανελλαδική προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας».
20. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡΙΤ./120/15222/21-9-2021(σχετ. 15395, 15617
και16268)Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ.
33/2006 για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης τετρακοσίων εβδομήντα (470)
ατόμων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως πέντε (5) μήνες, στο ΥΠ.ΠΟ.Α.
21. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/500832/18-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΜ4Ω4653Π4-ΟΔ4)
Απόφαση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠ.ΠΟ.Α. που
αφορά στην έγκριση κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης τετρακοσίων εβδομήντα
(470) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών(Νοέμβριος 2021 – Απρίλιος 2022), σε
Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
22. Την υπ’ αριθμ. 2/103085/29-10-2021(ΑΔΑ: 6Π30Η-0ΞΛ) απόφαση «έγκρισης
πολυετούς υποχρέωσης»του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την
εξασφάλιση πιστώσεων για τη δαπάνη πρόσληψης τετρακοσίων εβδομήντα (470)
ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για διάστημα πέντε (5) μηνών σε
υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
23. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 526203/2-11-2021 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την εξασφάλιση πιστώσεων για τη
δαπάνη πρόσληψης τετρακοσίων εβδομήντα (470) ατόμων με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
24. Το από 3-11-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 526203/2-11-2011 βεβαίωση εξασφάλισης πιστώσεων και την
αρμοδιότητα για υπογραφής της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων &
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εδρεύει
στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι πίνακες περιγράφονται στην προκήρυξη.
Κατεβάστε από την δεξιά στήλη τα απαραίτητα στοιχεία.

Εγγραφή στο newsletter