06

ΑΠΡ 2021

ΤΡΙΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/.Α΄/03-03-1994) «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9
του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/02-12-2016) και του άρθρου 64 του
Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ17/τ.Α΄/7-2-2019).
2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-03-2012)
«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/τ.Α΄/ 23-
02-2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων
αγώνων και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων
εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018).
6. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
7. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020).
8. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α΄/15-1-2021).
9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4701/2020 (ΦΕΚ 128/ Α/30-6-2020,
Ημερομηνία Κυκλοφορίας στις 1/7/2020 και επανακυκλοφορίας στις
2/7/2020)«Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού
τομέα και άλλες διατάξεις».
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του
Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
και άλλες διατάξεις».
11. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού».
12. Το Π.Δ.4/2018 (ΦΕΚ7/τ.Α΄/22-01-2018) «Νέος Οργανισμός του Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Το Π.Δ.83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-07-2019) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/1500/4-1-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα “Ορισμός Αναπληρωτή Ελλείποντος
Προϊσταμένου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου”.
15. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 (ΦΕΚ 912/ τ.Β΄/ 17-03-2020)
Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των
Γενικών Διευθύνσεων προς στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών
Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./6/23191π.έ./19-02-2021, σχετ. 420, 23313
π.έ., 23838 π.έ. Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της
Π.Υ.Σ. 33/2006 για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων εξακοσίων πενήντα
(1.650) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, στο ΥΠ.ΠΟ.Α. .
17.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 86738/3-3-2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΧΥ4653Π4-ΒΩΤ) Απόφαση της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠ.ΠΟ.Α. που αφορά στην
έγκριση κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650)
ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας επτά (7) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/49235/8-3-2021 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς
Υποχρέωσης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για τα έτη 2021-2022, σχετικά
με την εξασφάλιση πιστώσεων για τη δαπάνη μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών
προσωπικού ΙΔΟΧ του ΥΠΠΟΑ.
19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 97247/9-3-2021 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ.
20. Την ισχύουσα νομοθεσία για τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί συμβάσει
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά εκατόν πέντε (105) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων
του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Οι πίνακες περιγράφονται στην προκήρυξη.
Κατεβάστε από την δεξιά στήλη τα απαραίτητα στοιχεία.

Εγγραφή στο newsletter