21

ΙΟΥΛ 2023

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Απόφαση κατακύρωσης των Πρακτικών 1/1.2.2023 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου 2


Απόφαση κατακύρωσης των Πρακτικών 1/1.2.2023 (ΑΠ 80041/20.2.2023)2/8.6.2023 (ΑΠ 901/19.6.2023) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου 2 με τίτλο: “Ψηφιακή αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση καινοτόμων ΤΠΕ” της Πράξης “Εκσυγχρονισμός και Ανάδειξη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνίας” και τροποποίηση της με ΑΠ 335250/12.72022 (ΑΔΑ:ΨΦ344653Π4-ΜΟ0 και ΑΔΑΜ:22AWRD010919963) Απόφαση Κατακύρωσης.

Κατεβάστε το αρχείο pdf εδώ:

Απόφαση κατακύρωσης των Πρακτικών 1/1.2.2023 (ΑΠ 80041/20.2.2023)2/8.6.2023 (ΑΠ 901/19.6.2023)

 

 

Εγγραφή στο newsletter