12

ΟΚΤ 2022

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Απόφαση έγκρισης Πρακτικών – Κατακύρωσης Σύμβασης ΥΕ 1 (Ορθή επαν.)


Απόφαση έγκρισης Πρακτικών Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και
κατακύρωση της σύμβασης για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προληπτική Συντήρηση και
Τεκμηρίωση του Φωτογραφικού Αρχείου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου» στο
πλαίσιο της Πράξης «Εκσυγχρονισμός και Ανάδειξη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνίας» η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με
βάση την Απόφαση Ένταξης Πράξης με αριθ. πρωτ. 2930/671/Α3/18/05/2021
(ΑΔΑ:ΨΤ5Μ46ΜΤΛΡ-3Μ5) της ΕΥΔΕΠ ΕΠΑνΕΚ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076583.

Κατεβάστε τα pdf εδώ:

Απόφασης έγκρισης Πρακτικών – Κατακύρωσης Σύμβασης ΥΕ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ_1 (ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΣΠΑ.pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ_2 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΣΠΑ.pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ_3 (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΣΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 (ΤΕΧ_ ΠΡΟΣΦ_) Τελ_signed

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 (ΟΙΚ_ ΠΡΟΣΦ_) Τελ_signed

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 (ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)_Τελ_signed

Εγγραφή στο newsletter