24

ΟΚΤ 2023

ΤΡΙΤΗ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αρχαία έργα από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο


Στις αρχές Οκτωβρίου 2023 εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το αίτημα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δια των υπηρετούντων σε αυτό Ελλήνων δικαστών, για τον μακροχρόνιο δανεισμό τριών αρχαίων έργων αρμοδιότητας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
Συγκεκριμένα, στην έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο θα εκτεθούν ένα χάλκινο δικαστικό πινάκιο (Αρ. ευρ. Χ 8060), μία χάλκινη δικαστική ψήφος (Αρ. ευρ. Χ12220) και μία μαρμάρινη ψηφισματική στήλη (Αρ. ευρ. Γ6587), για διάστημα πέντε (5) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρεί μια πλούσια συλλογή έργων τέχνης αντιπροσωπευτικών της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών, τα οποία προέρχονται στην συντριπτική πλειοψηφία τους από δάνεια, διαρκή ή προσωρινά, εκ μέρους των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε.
Τα έργα αυτά εκτίθενται σε διάφορα σημεία του κτηριακού συγκροτήματος του θεσμικού οργάνου στο Λουξεμβούργο και είναι προσβάσιμα στο προσωπικό και στους πολυάριθμους επισκέπτες του, υπό αυστηρούς κανόνες ασφάλειας και τηρουμένων των όρων των δανειακών συμβάσεων που συνάπτονται προς τούτο μεταξύ του Δικαστηρίου και των αρμόδιων εθνικών φορέων.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συνδράμει στην προσπάθεια εμπλουτισμού της συλλογής αυτής με τον δανεισμό των ανωτέρω τριών αρχαίων έργων που φυλάσσονται στις αποθήκες του.

 

Χάλκινο δικαστικό πινάκιο για την ανάδειξη δικαστή με κλήρωση. Από την Αθήνα. 400-350 π.Χ.
Φέρει εγχάρακτη δίστιχη επιγραφή με το όνομα, το πατρώνυμο και το δημοτικό του υποψήφιου δικαστή: ΜΕΙΔΩΝΙΔΗΣ:ΜΕΙΔΩ ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ (.Αρ. ευρ. Χ 8060). © Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

 

Χάλκινη δικαστική ψήφος. Από τη Δυτική Κλιτύ Ακρόπολης Αθηνών. 4ος αι. π.Χ.
Διάτρητος ο κεντρικός άξονας, δηλωτικός καταδικαστικής ψήφου σε κάποιο από τα δικαστήρια της Αθήνας. Στη μία πλευρά εγχάρακτη επιγραφή: ΨΗΦΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ. Στην άλλη πλευρά σε έγκοιλο τετράγωνο εγγράφεται το γράμμα Ζ (Αρ. ευρ. Χ 12220). © Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

 

Ψηφισματική στήλη με ναόσχημη επίστεψη. Από το Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας. 325-300 π.Χ. Στο τύμπανο του αετώματος, δύο ανάγλυφα φίδια εκατέρωθεν ασπιδίσκης. Στο επιστύλιο, ΘΕΟΚΩΜΟΣ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ. Στη βάση του ναΐσκου, ΘΕΟΙ. Μεταξύ των παραστάδων, σκηνή θυσίας και πομπή λατρευτών. Επιγραφή στοιχηδόν, της οποίας λείπει το κάτω τμήμα (Αρ. ευρ. Γ 6587). © Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
Εγγραφή στο newsletter