08

ΟΚΤ 2019

ΤΡΙΤΗ

Περιοδεύουσα έκθεση «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου»


Loading....
Εικ. 02. Άποψη της περιοδεύουσας έκθεσης «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου», στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, στα Ιωάννινα.
Εικ. 03. Άποψη της περιοδεύουσας έκθεσης «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου» στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, στην Τήνο.
Εικ. 04. Άποψη της περιοδεύουσας έκθεσης «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου», στο Μουσείο Μαστίχας Χίου.
Εικ. 01. Άποψη της περιοδεύουσας έκθεσης «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου» στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, στη Σπάρτη.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ταξίδι της περιοδεύουσας έκθεσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου» σε Μουσεία του Δικτύου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Το ταξίδι ξεκίνησε το 2018 από το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού (Σπάρτη, 17/2-15/4/2018), στο πλαίσιο της διετούς συνεργασίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΕΑΜ). Στη συνέχεια, η έκθεση περιόδευσε σε ακόμα τρία Μουσεία του Δικτύου ΠΙΟΠ: στο Μουσείο Αργυροτεχνίας (Ιωάννινα, 25/4-17/6/2018), στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας (Πύργος Τήνου (26/6/-30/9/2019) και στο Μουσείο Μαστίχας Χίου (18/6-8/9/2019), προσελκύοντας συνολικά περίπου 80.000 επισκέπτες.

Η επιλογή των αρχαιοτήτων από τις συλλογές του ΕΑΜ, βασίστηκε στις θεματικές των μουσείων του ΠΙΟΠ που τις φιλοξένησαν. Στη Σπάρτη προβλήθηκε ο καλλωπισμός του σώματος με έλαια και αρώματα, στα Ιωάννινα πρωταγωνίστησαν τα περίτεχνα κοσμήματα, ενώ στην Τήνο αναδείχθηκαν μαρμάρινα έργα του Κυκλαδικού πολιτισμού. Στον τελευταίο σταθμό της έκθεσης προβλήθηκε η ομορφιά των γυναικών της Χίου μέσα από τη ματιά των περιηγητών.

Απώτερος στόχος της επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων ήταν να λειτουργήσουν οι εκθέσεις αυτές ως «δορυφόροι» του πρώτου μουσείου της χώρας στην ελληνική περιφέρεια δίνοντας τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να απολαύσουν έργα-τεκμήρια του αρχαιοελληνικού πολιτισμού από τις μοναδικές συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 44, Αθήνα 10682

Τηλ: 213214 4800, -56, -89

Email: eam@culture.gr   Ιστοσελίδα: www.namuseum.gr

Facebook: www.facebook.com/namuseum/

 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Αγγέλου Γέροντα 6, 10558 Πλάκα

Τ.: 210 3256922 | www.piop.gr

Facebook: piopnews

The Lord of the Devils, since you have come, you need to pay a little price Zhu Fu said coldly on the wall He is all ready, waiting Exam Guide for the arrival of his opponent. chapter 8 cisco exam answers 2016 cisco exam objectives It seems that updates at this time, there are relatives exam-at side effects calling him early Now I dont want to think about anything. Xia Fanchen nodded Exam Q&As and said to Zhu Chongnian Home, the things behind you are handed over to you I stand behind and Premium Exam give each other a fatal One hit It is very difficult for Mr Xia to want to stand behind. And the first time I have to let the other party die, I cant give Xia Fan the chance to turn over. Since the other party wants to strangle him, he will also let the other party pay a heavy price He didnt think too much, just striding forward At this cisco exam material time Zhu Wang also arrived in the Todd Lammle Pdf Xiaoyao Pavilion. He is not fighting at all, but is constantly enjoying it during the battle. Since the other party refused to 700-501 Cisco let him untie his formation, he would try his best to attack the opponent and Exam Book defeat the opponent. The Practice Test Pdf elders were kneeling on the ground and said to cisco exam student discount Zhu Chongnian Everyone, if you know the cisco exam voucher purchase wrong, I will forgive you We exam about sets need you to revitalize our Zhu family Zhu Chongnian took a deep breath and said to them again. But at this time, he just cant admit defeat, only one collides. One after another, the thunder and lightning, the whole square began to tremble. At this time, Xia Fanchen seems to have no chance at all, only watching the cisco qos exam black boxing to himself. There is no sigh of relief in his heart, Exam Book and there is no cisco exam voucher purchase sigh of relief By now, everything is hard to beat However, he must also fight for it now. As long as Answers the attack of the apes leader arrives, the two of them can attack the evil demon in front of them and can quickly kill cisco exam material them. He really cant imagine that Xia cisco exam practice Fanchen can defeat Hong Lie Although he did not deal with Hong Lie, Hong Lie is farreaching. After more than 20 days of cultivation, the strength of the eyecatching has made great progress. As for how strong the lord of 24 hours the Temple Cert of the Devil is, Xia Fanchen does not know However, Xia Fanchen did not have the slightest choice. This period of time is very important for Xia Fanchen, he must grasp it well He can only defeat himself if he recovers himself. Since the other party is going to send Practice Exam out the demon, Xia Fanchen will definitely shoot. Therefore, we also arrested a large number Doc of demons, and of course also offended many demons. What is shaking? Xia Fanchens brow wrinkled and began to pay attention to Dump the space Official Certification of fire I saw a jade box on the shelf, constantly shaking This situation also caused the curiosity of Xia Fanchen He did not hesitate and immediately took out the jade box In the jade box placed pass exam book in a piece of broken jade. However, when Zhi Zhichengs words came to the mouth of the demon, it became a mockery. The Cert Guide face of the cisco exam question paper foundry cisco 2 exam answers guild president became pale, and he really couldnt accept it for this result. What they need to do now is to kill the monster with their fastest speed The cooperation between the two Huangpao 74-678 Cisco people was perfect They turned around and started Online Exam to fight back in a short time Booming cisco exam 640-911 In OG0-093 Cisco the cave, ebook pdf free download began to tremble constantly. So, the waste will not dare to act again? The second child also relaxed a little at this moment, said to his boss. Fortunately, he is always vigilant at all times, otherwise exam about sets he may die under the iron fist of the Iron Man Xia Fanchen, you can escape my iron fist to count you luck PDF I have to look at it you can avoid my cisco exam 810-401 http://www.examitpass.com/ several attacks. Just the king of the monsters attacked unexpectedly, so that the tribes monsters did not react at all, in a short time, they began to collapse Therefore their ultimate failure is pass cisa exam but need experience only a matter of time. For about three hours, Xia Fanchen refining the magic of the thumb size and letting his hair grow open. All the black people did not hesitate, they all squatted down, constantly begging for mercy. The speed of the fireeyed monkey was very fast, so that Xia Fanchen could not cisco 2 exam 10 lock the other party, and he had already arrived in front of Xia Fanchen Xia Fanchen Exam Test did cisco exam center in kolkata Practice Questions not hesitate to hesitate He only gave up attacking with a long gun. The beast tide came very fast, Xia Online Sale Fanchen and the allout rush to escape, actually did not open the other side, Real Exam Questions And Answers but let ebook pdf download the other party getting closer. It can be cisco exam score report said that he can stand now, it is already a miracle Yes, I resisted the first After the nine thunder, you have to be Easily Pass Exam ready. However, they are cisco exam locations 300-207 exam not willing to take a step back in order to witness the miracle. cisco exam no show As he continued to advance, his body continued to have ice arrows crossed In Real Exam Q&A Xia Fanchens body, bloody traces have appeared I must move forward, I must move forward. He stood in the same place, and everyone believed that he could block the next lightning. However, at this time, from Liu Ches body, slowly began to emerge magic.

Εγγραφή στο newsletter