27

ΙΟΥΛ 2022

ΤΕΤΑΡΤΗ

Πράξη ΕΣΠΑ «Τα Μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων»


Η Πράξη «Τα Μυστήρια του Μηχανισμού των Αντικυθήρων» με κωδικό MIS 5124333  εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΥΦΑ46ΜΤΛΡ-N55) μέσω  της πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ110 (α/α 4362) και τίτλο «Μέσα στο Μουσείο». Πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 30.06.2023. Φορέας υλοποίησης της Πράξης είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

 

Η Πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα και θα εκτελεστεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία (ΑΔΑ: ΨΜΝ54653 Π4-Ξ6Ω).

 

Υποέργο 1: α) Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού (1 ΠΕ Αρχαιολόγος –

Μουσειολόγος και 1 ΠΕ Πληροφορικής) και β) προμήθεια απαραίτητων υλικών/εξοπλισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΕΣΠΑ-ΤΑ-ΜΥΣΤΗΡΙΑ-ΤΩΝ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ_FINAL.pdf (namuseum.gr)

 

Υποέργο 2: Προμήθεια απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 

Οι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

 

  1. Δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για τη Β΄/Θμια Εκπαίδευση που θα αφορά στον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, ο οποίος εκτίθεται στη Συλλογή Έργων Μεταλλοτεχνίας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Θα πραγματοποιείται σε σχολικές ομάδες στους χώρους του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και επιπλέον μέσω πλατφόρμας για διαδικτυακές συναντήσεις σε σχολικές μονάδες.
  2. Δημιουργία ψηφιακής εκπαιδευτικής εφαρμογής που θα αφορά στον Μηχανισμό των Αντικυθήρων για τη Β΄/Θμια Εκπαίδευση και θα είναι μόνιμα αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (www.namuseum.gr).

 

Τη διαδρομή του προγράμματος έως την ολοκλήρωση και απόδοση του έργου στην εθνική και παγκόσμια κοινότητα, οι επισκέπτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μέσα από την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

 

 

Εγγραφή στο newsletter