21

ΟΚΤ 2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση για καταβολή εγγύησης καλής εκτέλεσης και υπογραφής σύμβασης που αφορά στο ΥΕ 1


Πρόσκληση για την καταβολή εγγύησης καλής εκτέλεσης και υπογραφής σύμβασης
που αφορά στο Υποέργο 1 «Προληπτική Συντήρηση και Τεκμηρίωση του Φωτογραφικού
Αρχείου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου», στο πλαίσιο της Πράξης «Εκσυγχρονισμός
και Ανάδειξη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής – Επικοινωνίας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την Απόφαση Ένταξης με
αριθ. πρωτ. 2930/671 /Α3/18/05/2021 (ΑΔΑ:ΨΤ5Μ46ΜΤΛΡ-3Μ5) της ΕΥΔΕΠ ΕΠΑνΕΚ και έχει
λάβει κωδικό MIS 5076583.

Κατεβάστε τo pdf εδώ:

Πρόσκληση για καταβολή εγγύησης καλής εκτέλεσης και υπογραφής σύμβασης που αφορά στο ΥΕ 1

Εγγραφή στο newsletter