18

ΜΑΙ 2020

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο ΕΑΜ από 19/5/2020 έως 28/5/2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει (για όσο υφίσταται
άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης
Ιουνίου 2020)

Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/03-03-1994) «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του
άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/02-12-2016) και του άρθρου 64 του Ν.
4590/2019 (ΦΕΚ17/τ.Α΄/7-2-2019).
2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-03-2012)
«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/τ.Α΄/ 23-02-
2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων
αγώνων και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων
εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020).
7. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
Α΄75/31-3-2020).
8. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού».
Σελίδα 2 από 64
9. Το Π.Δ.4/2018 (ΦΕΚ7/τ.Α΄/22-01-2018) «Νέος Οργανισμός του Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10.Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-07-2019) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
11.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975-
/2990/02-02-2018 (ΑΔΑ:974Ν4653Π4-2ΜΛ) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού».
12. Την υπ’ αριθμ. 290282/818/30-5-2019 (ΦΕΚ 2049/ τ.Β΄/ 04-06-2019) Απόφαση της
Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Μεταβίβαση
Αρμοδιοτήτων της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στους
Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και
στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής
Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού».
13.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./25/44464/20-2-2020 Εγκριτική Απόφαση της
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει, με θέμα «Έγκριση για
την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων εξακοσίων πενήντα (1650) ατόμων
διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας επτά (7) μηνών, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».
14.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/113196/9517/9363/3242/4-3-2020
(ΑΔΑ: 6Κ6Γ4653Π4-Ω7Γ) Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού Έγκρισης
κίνησης διαδικασιών πρόσληψης χιλίων εξακοσίων πενήντα (1650) ατόμων διαφόρων
ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας επτά
(7) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΠΣΕΙΔ/120737/
10105/9929/3368/06-03-2020 Απόφαση (ΑΔΑ:ΨΜΔΖ4653Π4-Ζ6Σ).
15.Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-03-2020 (ΦΕΚ 912/τ.Β΄/17-03-2020)
Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Μεταβίβαση
Αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους
των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των
Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης,
Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
16.Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/117045/7481/05-03-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
9-3-2020) Βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.
εξασφάλισης πιστώσεων για τη δαπάνη μισθοδοσίας, εργοδοτικών εισφορών του υπό
πρόσληψη προσωπικού και δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης.
17. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/173231/118233/10-04-2020 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ, για την υποβολή
των αιτήσεων συμμετοχής αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
18.Την ισχύουσα νομοθεσία για τους όρους αμοιβής και εργασίας του επί συμβάσει
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
εκατόν εννέα (109) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού
Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Οι πίνακες περιγράφονται στην προκήρυξη.
Κατεβάστε από την δεξιά στήλη τα απαραίτητα στοιχεία.

Εγγραφή στο newsletter