28

ΑΥΓ 2019

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Το Αθέατο Μουσείο παρουσιάζει «δύο πανάρχαια ταξίδια στο Αιγαίο»


Loading....
Δύο πανάρχαια ταξίδια στο Αιγαίο.
Τηγανόσχημο σκεύος από πηλό (ΕΑΜ Π 6177.1) 2800-2300 π.Χ.: Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος. Σύρος, νεκροταφείο Χαλανδριανής (Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου).
Χάλκινο ομοίωμα λέμβου (ΕΑΜ Π 21532) 16ος αι. π.Χ.: Υστεροκυκλαδική Ι περίοδος. Ναός Αγίας Ειρήνης Κέας (Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου).
Λεπτομέρεια από την Τοιχογραφία του Στόλου. Δυτική Οικία, Ακρωτήρι Θήρας. 16ος αι. π.Χ.: Υστεροκυκλαδική Ι περίοδος (Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου)

Το Αθέατο Μουσείο είναι η επιτυχημένη δράση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που προβάλλει επιλεγμένες αρχαιότητες από τον κόσμο των αποθηκών.

Μετά από 19 θαυμάσια σύνολα αντικειμένων που παρουσιάστηκαν έως τώρα, το Αθέατο Μουσείο υποδέχεται «δύο πανάρχαια ταξίδια στο Αιγαίο». Πρόκειται για ένα κωπήλατο πλοίο χωρίς ιστία, χαραγμένο πριν από 45 αιώνες πάνω σε τηγανόσχημο σκεύος από τη Σύρο και για ένα μοναδικό ομοίωμα λέμβου από χαλκό από την Αγία Ειρήνη της Κέας, που αναπαριστά έναν τύπο σκάφους γνωστού από την μινωική και την θηραϊκή εικονογραφία του 16ου αι. π.Χ. Τα δύο μικρά ομοιώματα πλοίων παρουσιάστηκαν την Τρίτη 6 Αυγούστου στην «αίθουσα του βωμού» (αιθ.34) για να παραμείνουν εκεί ως την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019.

Στις 30 Αυγούστου, 13 και 27 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή, καθώς και στις 25 Αυγούστου, 1 και 15 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 13 Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή, ώρα 13.00, αρχαιολόγοι του Μουσείου υποδέχονται τους επισκέπτες στο χώρο της έκθεσης και συνομιλούν μαζί τους για τα πανάρχαια ταξίδια των θαλασσοπόρων του προϊστορικού Αιγαίου στη Μεσόγειο και για τις άγνωστες οδύσσειες των Κυκλαδιτών, που δεν έπαψαν να αναμετρώνται με τα κύματα εδώ και χιλιάδες χρόνια.

 

Ημερομηνίες παρουσιάσεων:

30 Αυγούστου, 13 και 27 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και

25 Αυγούστου, 1 και 15 Σεπτεμβρίου και 13 Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή,

Ώρα έναρξης: 13.00,

 

Για την παρακολούθηση της παρουσίασης είναι απαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου και η  δήλωση συμμετοχής κατά την προσέλευση. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 214 4856, 2132144889

That is to say, cisco exam 200-105 the maximum limit of his shadow is four organs, no more. Quentin, the old butler around him, immediately took out a knife and watched PDF Demo the direction of the sound. Camila spoke before, there is no Free Demo such function at all! Exam Book Is it because of the different riding positions? Carmela? Are cisco exam 700-751 you a human figure? Sisal was surprised and asked. Xi Sa, cisco exam 9 answers dont play! I was too scared, I cant remember these, just thinking about how to stop them Listen to you saying this, I understand what is going on. Longeared halfelves, dwarf juvenile goblins, all kinds of monsters with animal cisco exam support characteristics, but the vast majority are still human. This time I really want to thank these moon people, not only healed your wounds, but also generously gave a basket of radishes, and A moon! Its a good man! Camilla took the hand Dumps of Xi Sa and exam prep questions chapter 1 said with a glimpse. Elsa, you throw your cisco exam cram underwear 70-532 Cisco again, huh? You attack me at night?! The reaction of Cesare was struggling wildly. Thinking of the three strangers who abused themselves, Xi Sas face also showed a cold smile. In the hands of Leah, the pointer to determine where Kerrigan is. Oh? A lot of people? This little guy is famous? asked the shadow. On the grass next to a small Practice Questions exam questions pdf lake, Xi Sa found a dilapidated pyramid. On the other side, the two mutant undead warriors also exam prep real estate wore a heavy armor to kill the warrior. First make ordinary zombies, then perform organ strengthening, or corpse construction, cisco a+ final exam answers and then draw a special recovery procedure according to different transformation methods so that the zombies will mutate during 300-135 Cisco recovery These procedures are extremely extreme. Just by modulating http://www.examitpass.com/ silver compounds, I dont know Guide how much pass the exam in spanish silver to go in? A successful lowlevel silver vein, worth at least tens of millions! After a few months of transformation. Whats wrong? Nicole looked dissatisfied at Xi Sa That, is the blood family good E20-393 for you? Is anyone bullying Dorothy? Xi Sa tried. They said Master! Hey, what? Camilla 70-483 jumped excitedly and shouted Three masters! Milk says hello to you Dumps Store Mummy Ah? Why is it? Three is the second master! asked cisco exam 700-905 Camilla In the analysis. If you cisco exam 820-445 want to come to the mediocrity, you will never buy it as a mummy! You cisco exam answers chapter 2 guys really wont rob you, but those old men who Real Exam are afraid of death? The corpse of the wood property. Now finally Dapeng wings, get rid of the cage, how can I go back to Zhongzhou ? Si Sa shook his head. In comparison, except Exam Exam Questions for Antarctica and Yanzhou, which are rarely seen, the remaining four continents are cisco 3 exam not peaceful. Later, she sold out the Dumps Website familys interests, and made Marcus get a pulse of the world, which is now the farm. Nothing to do! Camila rode on the head of Xi Sa, clenching his horns with PassITExams his claws, and driving Silver Xi Sai with cisco exam reschedule policy a rate of 300. Wouldnt you want to be a mechanical guard? Install a magic weapon and Practice Questions refill the pineapple energy to make an alternative life? Like his grandson Camilla was cisco exam verification curious. This is the seven big limit in the mouth of Answer Xi Sa In the view of Xi Sa, the hundreds of warriors that Dr Hayes developed in the past should have been an ancient talent. Now, what other words do you have? Last words? What did you do to Anna! Sack looked at the warrior with red eyes. When the chimpanzee roared, the Tyrannosaurus Rex then no longer threatened Xi Sa and others, but turned to look at the Black Overlord Then opened his cisco exam fee for ccna teeth and made a provocative action. In Exam Details and Topics addition, I have also hanged 30 million attacks on the sacred church in the dark world I said that I still have two thousand debts Thousands, you dont even think about it. At the beginning, Edward was quite happy, but in the past two days he has repeatedly hinted at Xi Sa, killing a few more! Save these guys to waste rations and not work return to exam login the headquarters to cisco 810 exam send a grant One day when the milk was Self Study fishing, I got a big octopus. The transparent phantom reveals his true face, a young man with a fullfaced tentacles. The experimental body began to absorb a lot of vitality, the body resumed its activity, Practice Exam the heart began to beat, and then the biological system led the mechanical system. One day after three months, Xi Sa was summoned to the office by Snow Who is waiting for him. At the moment of the collapse of Xis magic fly, it once again formed a prototype, firmly protecting him, and the housekeepers storm has a tendency Study Guides to collapse. The woman who grabs the black card! Remember her name, and will retaliate against her in the future! Oh! Where is this? Train? Its so dizzy, I cisco ccna exam example dumps free download pdf remember not fighting? Sack asked again difficultly. He only knew that the person who lived inside was called Berikov. cisco chapter 4 exam answers crawling full of Dorothy, and successfully approaching the receiver. zombies, dungmen cough, no zombie nurses, zombies not producing milk. At this time, under the two ammunition boxes, a baffle was bounced at the same time, and four hundred and fortysix perfectly arranged folding javelins emerged how to pass exam before two weeks pdf The robotic arm skillfully pulled out two. Since the birth of the space curtain, the ancient races that have been Practise Questions isolated from the mountains and forests have often rushed to cisco exam voucher purchase the nearby cities to buy products in advertisements. Camelas reputation is too bad, and the little sister simply doesnt believe in the ghost of everyone let go together.

Εγγραφή στο newsletter